دو فصلنامه نشانه و معنا (JAMAS) - واژه نامه اختصاصی